Трън >

„Ден на ромите“ и „Фестивал на сръчните ръце“ в културния календар на Трън

С 11 гласа “за” Общински съвет-Трън прие културния календар на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” за 2024 година. Тази година той е обединен с календара за туристичеките събития. Съгласно член 26a, алинея 1 от Закона за народните читалища председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно представят на кмета предложения за своята дейност през…

Повече...
Превод »