Трън > Икономика > Строителство > Предстои реконструкция на водопроводната мрежа в Трън

Предстои реконструкция на водопроводната мрежа в Трън

На 17 април 2024 г. изтича крайният срок за подаване на заявления за участие в търга за избор на изпълнител по две позиции на обществената поръчка за инженеринг за ремонт и реконструкция на части от водопроводната мрежа в Трън с прогнозна стойност над 320 хиляди лева..

Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на водопровод и 30 бр. сградни отклонения на съществуваща общинска улица „Стефан Рангелов“;

Обособена позиция № 2: Реконструкция на разпределителен водопровод до ул. „Стефан Рангелов“ 320 м.

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности за обектите на съответните обособени позиции:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ в съответствие с  изискванията на Наредба № 4 / 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на техническия проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба, включително експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ.
Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта – Изграждане на обекта съгласно изготвените от Изпълнителя, съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в Техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение.
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта – Изпълнителят упражнява авторски надзор по време на строителството чрез съответните проектанти – физически лица, имащи право да извършват авторски надзор по съответните части на проекта, съгласно чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му.

Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената документация.

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »