Трън > Общество > Народовластие > Покана за общински съвет на 30 май

Покана за общински съвет на 30 май

Председателят на Общински съвет гр.Трън свиква редовно заседание на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната  зала на  Община Трън при следния дневен ред:

1. Извършване на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Община Трън за 2024 г. и актуализиране на поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, съгласно чл. 127 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

2. Закупуване на комбиниран багер-товарач, извършване на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Община Трън за 2024 г. и актуализиране на поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт, придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, съгласно чл. 127 от Закона за публичните финанси /ЗП

3. План на Община Трън за 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Перник за периода 2021 – 2030 г.

4. Определяне на нов представител на Община Трън във „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник.

5. Разрешение за изработване на проект за урегулиране на нова улица с начало от съществуващата улична регулация при осови точки 54, 55 и 56 по ПУП на с.Милкьовци, общ.Трън.

6. Определяне начина на продажба, началната цена за продажба на корен чрез търг с явно наддаване, единичната цена от временен склад, предвидените насаждения и осигурените количества за продажба на дърва за огрев на жителите на община Трън.

Дневният ред на съвета ще включва осемнадесет точки, сред които и приемане на решение за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Музей-комплекс от взаимно свързани части, предназначени за музейна сбирка, работно ателие и леглова база, находящ се в с.Бусинци, Община Трън. Отдаване под наем на терен общинска собственост и предоставяне на земеделски земи.

Свиква се и заседание на 28.05.2024г (вторник) от 14:30 часа на следните постоянни комисии:

  1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, нормативна уредба и електронно управление;
  2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии;
  3. Комисия по здравеопазване, социални дейности, социална политика, демография, свободите и борбите с репресиите
  4. Комисия по околна среда, общински гори и земи.

С докладните можете да се запознаете на сайта на Община Трън.

Можете да присъствате на заседанията на съвета и комисиите и да дадете своето мнение и предложение. Бъдете активни!

Рубрика:
Източник:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »