Трън > Обяви > Икономика > ОП “Трънска гора”
  Популярна

  ОП "Трънска гора"

  ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТРЪНСКА ГОРА”

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
  Информация относно извършваните горско-стопански мероприятия на територията на Община Трън в Общинските горски територии.
  Община Трън е собственик на 18 133,6 ха горски територии, които съгласно Закона за горите е задължена да стопанисва и извършва всички лесовъдски дейности, регламентирани с Нормативната уредба за горите. Една от тях е грижата за насажденията, техното отглеждане чрез провеждане на различни видове сечи, съгласно тяхното здравословно състояние, възраст и Турнус на сеч. Съгласно чл. 101. (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г.; доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) от Закона за горите (1) Сечите се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми. Всички горскостопански мероприятие се извършват след одобрен Горскостопански план, План-извлечение или Предписание за извършване на спешна санитарна сеч.

  Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително по образец. Чл. 108. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.; доп., бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015г), което се издава чрез онлайн –платформа в system.iag.bg. http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi/  и е видимо и достъпно.

  С цел постигане на прозрачност при управлението на горските територии, които освен стопански функции имат и обществена, природозащитна, екологообразуваща и средообразуваща роля, онлайн-платформата позволява контрол върху всеки един камион, превозен билет, местоположение./http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi/.

  Призоваваме да бъдат използвани възможностите на създадените механизми за обществен контрол и да се сигнализира при липса на дори един от посочените реквизити, необходими за извършване на законно отглеждане (извършване на сеч) на насаждения в горски територии, независимо от тяхното местонахождение.

  Раздел
  Вписване
  Регистър
  Фирма
  Обект/Предмет
  Имоти
  Профил
  Грижа за горските масиви и насажденията, Дърводобив, Продажба на дървесина на корен
  Автор/Основател
  Община Трън
  Особености
  Обществени поръчки
  Година
  17.12.2008
  Марка/Бранд
  ЕИК 0003867900309
  Размер/Формат
  181 336 дка
  Обем/Състав
  17 служители
  Състояние
  Актуална
  Връзка с титуляра
  Влезте в системата, за да се свържете с автора на обявата.


  Споделете
  Превод »