Трън > Държавен вестник

Допълнителни 133 хиляди лева се отпускат за изграждане на спортна площадка в Трън

Министерски съвет одобри допълнителни средства за бюджета на Община Трън за 2023 година. Парите са предвидени за изграждане на нова спортна площадка със следните устройствени реквизити: „Спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „Гео Милев“ в град Трън“ в ПИ 73273.550.865 по КККР, УПИ III-730, „За училище и общежитие“, кв. 7, по рег. план…

Повече...

Над 30 000 лв. коледни бонуси за персонала в училищата и детските центрове в Трън

Постановление № 266 от 7 декември 2023 г. одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Общата сума на бюджетните трансфери са в размер…

Повече...
Превод »